Create Account
Forget Password

Authors

Süleyman Emre Karakurt
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Yüksel Çetin
Antalya Finike Devlet Hastan...
Mustafa Çolak
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Mehmet Fatih Karakuş
Ankara Numune Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Bilateral Submandibular Gland Agenesis

Bilateral Submandibular Gland Agenesis
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 08.05.2018
Accepted : 17.07.2018
Published: 01.08.2018

Abstract

The congenital absence of major salivary glands is a very rare condition and can be unilateral or bilateral. Symptoms vary in the major salivary gland agenesis. Depending on salivary insufficiency, dry mouth , difficulty in swallowing and dental problems can be observed. In half of the cases, the salivary gland agenesis can be asymptomatic and can be detected incidentally. In this case report, a 39-year-old female patient with incidentally detected bilateral submandibular gland agenesis on computed tomography images was presented.
Keywords: Submandibular gland , aplasia , sublingual gland

Özet

Major tükürük bezlerinin konjenital yokluğu çok nadir bir durumdur ve tek veya iki taraflı olabilir. Major tükürük bezi ajenizisinde semptomlar değişkenlik gösterir. Tükürük yetersizliğine bağlı olarak, ağız kuruluğu, yutma zorluğu ve diş problemleri gözlenebilir. Vakaların yarısında tükürük bezi ajenizisi asemptomatik olabilir ve tesadüfen saptabilir. Bu olgu sunumunda, bilgisayarlı tomografide rastlantısal olarak tespit edilen bilateral submandibüler tükürük bezi Agenezisi olan 39 yaşında kadın hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Submandibuler bez , aplazi , sublingual bez
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.