Create Account
Forget Password

Authors

Ahmet Gökhan Sarıtaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Abdullah Ülkü
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Tolga Atılgan Akçam
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Kubilay Dalcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Hasan Bilen Onan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


Haemangioma of the Breast: Case Report

Haemangioma of the Breast
Articles > General Surgery
Submitted : 24.08.2017
Accepted : 17.10.2017
Published : 22.11.2017

Turkish abstract

Memenin tümoral lezyonlarının %0,4?ünü içeren hemanjiyom benign vasküler bir meme lezyonudur. Palpable kitle olarak karşımıza çıkabileceği gibi, insidental olarak da saptanabilir. Kapiller, kavernöz veya venöz olarak sınıflandırılır. Kavernöz hemanjiyom en sık görülen tipidir.
Elli yaşında bayan hasta, yaklaşık 2 ay önce fark ettiği sol meme üst dış kadranda bulunan ve ele gelen kitle şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde yaklaşık 1x1 cm boyutlarında kitle saptandı. Cilt düzeyinde kırmızımsı renk değişikliği görüldü. Sağ meme ve bilateral aksilla muayenesi normal idi. Mamografi, meme magnetik resonans (MR) ve ultrasonografi (USG) görüntüleri hemanjiyomu desteklemekte idi. Cerrahi rezeksiyon önerilen hastaya, risk anlatıldı, operasyonu kabul etmedi. İki yıldır takip edilen hastanın lezyon boyutunda ve natüründe değişiklik gözlenmedi.

Introduction

Memenin benign vasküler tümörleri hemanjiyom, lenfanjiyom ve anjiyolipom;malign vasküler tümörleri ise hemanjiyosarkom ve hemanjiyoperisitomadır 1. Memede hemanjiyom nadir olarak görülmektedir ve görülme sıklığı tüm meme tümörleri içerisinde % 0,4 tür 2. Bu lezyonlar palpable kitle ya da insidental olarak saptanabilir 3-6. Memenin herhangi bir yerinde olabilen  hemanjiyomlar orijin aldıkları yere  göre perilobuler, parankimal, subkutanöz ve venöz olarak sınıflandırılmaktadır. Yaygın olarak ise hemanjiyom  içeriğine göre kapiller,  kavernöz veya venöz olarak sınıflandırılmaktadır 4.  Kavernöz hemanjiyom en sık görülen tipidir 5.

Yazımızda, memesinde hemanjiyom tesbit edilen 50 yaşındaki bayan hastamızı  literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Case Report

Elli yaşında bayan hasta, yaklaşık 1 ay önce fark ettiği sol meme üst dış kadranda ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde sol meme üst dış kadranda yaklaşık 1x1 cm boyutlarında palpable kitle saptandı. Cilt düzeyinde kırmızımsı renk değişikliği  görüldü. Sağ meme ve bilateral aksiller muayene normal idi. Meme ultrasonography (USG) ve mamografide : Sol meme üst dış kadranda ovoid konfigürasyonlu 1 cm boyutunda opasite tespit edildi  (Şekil 1A-1B). 

Şekil 1A
Mediolateral oblik mamografide sol meme üst dış kadranda nodüler opazite .
Şekil 1B
Kraniokaudal mamografide nodüler opazite.

 

Meme magnetik rezonans (MR) görüntüleme  tetkikinde:  Yaklaşık 12 mm uzun boyutlu keskin konturlu  kitlenin T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens özellikte olduğu saptandı. Kontrastlı sekanslarda lezyonun kontrastlanmadığı gözlendi. Lezyonun öncelikle düşük akımlı hemanjiyom olduğu düşünüldü (BI-RADS 3)  (Şekil 2A-2B).

Şekil 2A
12 mm boyutunda T1-T2 sekanslarında hiperintens kitle.
Şekil 2B
12 mm boyutunda T1-T2 sekanslarında hiperintens kitle.

 

Cerrahi rezeksiyon önerilen hasta operasyonu kabul etmedi. Fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile hemanjiyom tanısı konulan hastada, kanama riski nedeni ile iğne biyopsisi yapılmadı. 2 yıldır takip edilen hastanın lezyon boyutunda değişiklik gözlenmedi.

Discussion

Hemanjiyomlar  matür  kan damarlarından köken alan benign vasküler tümörlerdir 6. Memenin benign lezyonlarından birisi olmasına rağmen, klinik ve radyolojik görünüm olarak duktal karsinoma in situ ve inflamatuvar kanseri taklit edebilebileceği belirtilmiştir 7,8. Memede hemanjiyom gelişmesinde etyoloji  tam olarak bilinmemektedir.  Östrojen hormonunun etkisi olabileceği düşünülmektedir 9,10. Genellikle, hemanjiyomların fizik muayene bulgusu palpable kitledir 9. Radyolojik görüntülemede patognomonik bulgusu bulunmamaktadır. Bu nedenle,  görüntüleme yöntemleri bazı olgularda yanıltıcı olabilmektedir 11-13. Mamografide düzgün sınırlı, çevre meme parankimine göre izodens lezyon olarak görülebilir 12. Özellikle, genç hastalarda dens meme parankimi nedeniyle mamografinin kullanımı sınırlıdır 13. USG?de oval kitle olarak görülebilen tümör, hipoekoik,  izoekoik veya hiperekoik olabilmektedir 1. MR görüntülemede, T1 ağırlıklı sekanslarda çevre fibroglandüler dokuya göre izointens, T2 ağırlıklı sekanslarda çevre fibroglandüler dokuya göre hiperintens düzgün sınırlı lezyon  olarak saptanır 5. Kalın iğne biyopsisi ve aspirasyon biyopsisinin hemanjiyomu sitolojik olarak teşhis etmede yeri sınırlıdır 13. Ayrıca, vasküler tümöre yapılacak olan kalın iğne biyopsisi sonrası kanama komplikasyonu gelişebilir 1. Meme hemanjiyomlarındaki tedavi cerrahi rezeksiyondur 12. Seçilmiş olgularda, görüntüleme yöntemleri ve iğne biyopsisi ile malignite ekartasyonu yapıldığında cerrahiden kaçınılabilir 6. Ayırıcı tanıda, fibroadenom, hematom, sebase kist  ve müsinöz karsinom düşünülmelidir 14,15. Hemanjiyomun, anjiyosarkomdan ayırıcı tanısının yapılması gereklidir 11.

Sonuç

Memenin, benign vasküler tümörlerinden olan hemanjiyom nadir görülmektedir. Kesin tanı koyduracak görüntüleme ve fizik muayene bulgusu bulunmamaktadır. Seçilmiş olgularda, görüntüleme yöntemleri ve iğne biyopsisi ile kesin tanı konulduğunda ; lezyonun  yakın takibi güvenli bir yaklaşım olabilir. Atipik radyolojik, patolojik ve fizik muayene bulgularının varlığında, anjiyosarkom gibi malign lezyonların ekartasyonu amacıyla  cerrahi rezeksiyon uygulanmalıdır.

References

 1. Jesinger RA,  et al. Vascular abnormalities of the breast: arterial and venous disorders, vascular masses, and mimic lesions with radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 2011;31:E117-36.
 2. Smythe FW. Brief communication: intramammary hemangioma. Ann Surg. 1942;115:716-9. doi: 10.1097/00000658-194204000-00022.
 3. Özkayalar H ve ark. Memenin mezenkimal tümörleri. Ş.E.E.A.H Tıp Bülteni.  2010; 44: 11-16.
 4. Stavros AT. Non malignant breast disorders that have complex cystic phases. In: Breast Ultrasound. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2004:435-7.
 5. Kim SM,  et al. Cavernous haeman­gioma of the breast. Br J Radiol. 2006; 79:e177-180. (PMID: 17065282)
 6. Mesurolle B,  et al. Cavernous haemangioma of the breast: mammographic and sonographic findings and follow up in a patient receiving hormone replacment therapy. J Clin Ultrasound. 2003; 31:430-6. (PMID: 14528442)
 7. Shi AA,  et al. Radiologic reasoning: male breast with calcifications. AJR Am J Roentgenol. 2005; 185:205-10. (PMID: 16304041)
 8. Gopal SV,  et al.  Breast haeman­gioma simulating an inflamatory carcinoma. Breast J. 2005; 11:498-9. (PMID: 16297112)
 9. Jghaimi F,  et al.  Curious vascular tumor. Case Rep Dermatol Med.  2012;2012:542594.
 10. Chung SY, Oh KK.  Mammographic and sonographic findings of a breast subcutaneous hemangioma. J Ultrasound Med.  2002;21:585-8.
 11. Adwani A,  et al. Hemangioma of the breast: clinical, mammographic, and ultrasound features. Breast J.  2006;12:271.
 12. Lee  SJ,  et al.  Benign findings in  breast MRI. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2014:62.
 13. Funamizu,  et al.  Breast hemangioma with difficulty in preoperative diagnosis: a case report. World J Surg Oncol.  2014;12:313
 14. Tilve A,  et al. Breast hemangiomas: correlation between imaging and pathologic findings. J Clin Ultrasound. 2012;40:512-7.
 15. Conde DM,  et al. A clinically palpable cavernous hemangioma of the breast in an 80-year old woman. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.  2013;167:236-7.
Keywords : Hemanjiyom , kitle , meme

Comments

Login for send comment.