Create Account
Forget Password

Authors

Kubilay Dalcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Ahmet Gökhan Sarıtaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Emine Kılıç Bağır
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Hüsnü Sönmez
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Gürhan Sakman
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


Diabetic Mastopathy: Case Report

Diabetic Mastopathy
Articles > General Surgery
Submitted : 18.07.2017
Accepted : 21.08.2017
Published : 29.09.2017

Turkish abstract

Diyabetik mastopati, lenfositik mastit ve stromal fibrozisin nadir görülen bir formudur. Uzun süre tip 1 diabetes mellitus tanılı kadın hastalarda görülmektedir. Unilateral ya da bilateral palpable kitle şeklinde saptanabilir. Klinik bulgular ve radyolojik görüntüleme kanseri düşündürdüğü için gereksiz cerrahi girişim yapılabilmektedir. Yazımızda, bilateral memede kitle nedeni ile yapılan tetkiklerde diabetik mastopati tespit edilen 37 yaşında bayan hastayı sunmayı amaçladık. Hasta, 27 yıl önce tip 1 diabetes mellitus tanısı almıştır.

Introduction

Diabetes mellitus ile ilişkili fibröz meme hastalığı  ilk olarak Soler ve  Khardori tarafından 1984 yılında tanımlanmıştır. Uzun süredir tip 1 diabetes mellitus tanılı diyabetik komplikasyonlara sahip 12 hastada memede palpable kitle  bildirilmiştir 1. Diyabetik mastopati genellikle  tek taraflı ya da bilateral memede düzensiz sınırlı,  sert, palpable kitle şeklinde bulgu verir. Fizik muayene, ultrasonografi ve mamografi tetkiklerinde meme kanserini taklit edebilir 2,3. Magnetik rezonans (MR) görüntüsü genellikle benign karakterli lezyon şeklindedir 4,5. Radyolojik yöntemlerde diyabetik mastopatinin spesifik özellikleri yoktur 6. Radyolojik ve klinik bulgular  diyabetik mastopati ve meme kanseri ayrımı yapmakta yetersiz kaldığı için  histolojik değerlendirme yapılmalıdır 7. Histolojik değerlendirmede kalın iğne biyopsisi, ince iğne biyopsisi ya da insizyonel biyopsiye göre daha iyi bir seçenektir 8,9.

Case Report

Otuzyedi yaşında bayan hasta,  yaklaşık 1 ay önce her iki memede  ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Yirmiyedi yıldır bilinen Tip 1 diabetes mellitus tanısı olan hastada komplikasyon olarak 14 yıldır diyabetik nefropati mevcut idi. Fizik muayenede,  sağ meme saat 12 ve 9  hizasında,  sol meme saat 12  ve 3 hizasında boyutları 10-20 mm  arasında değişen palpable, düzensiz sınırlı  kitleler saptandı.  Bilateral aksilla muayenesinde  patolojik bulgu saptanmadı. Meme ultrasonografi (USG)? de, sağ meme saat 12 hizasında 10*10 mm, 9 hizasında 20*10 mm, sol meme saat 12 hizasında 10*10 mm  ve 3 hizasında 20*20 mm boyutunda   birbirleriyle benzer karakterde yoğun  akustik gölgelenme gösteren lobüle konturlu düzensiz,  sınırlı kitleler saptandı. Bilateral aksillalarda patolojik boyut ve karakterde lenf nodu mevcut değil idi (BI-RADS 4-B). Dens meme paterni nedeniyle  duyarlılığın az olduğu düşünülerek mamografi yapılmadı. Diabetik nefropatisi olduğu için magnetik resonans (MR) inceleme yapılmadı. Tüm lezyonlardan kalın iğne biyopsisi yapıldı. Histopatolojik  değerlendirmede, stromal ve vasküler hyalinizasyon, vasküler proliferasyon,  diyabetik mastopati ile uyumlu bulgular saptandı (Şekil 1).

Şekil 1A
Hazırlanan histolojik kesitlerde;meme dokusunda stromada hyalinizasyonX100
Şekil 1B
Vasküler yapılar etrafında inflamatuar hücreler ve hyalinizasyon izlendi. (x100)

 

6 aydır takip edilen hastanın lezyon boyutlarında ve natüründe değişiklik gözlenmedi.

Discussion

Diyabetik mastopati,fibröz dokunun tümör benzeri proliferasyonuyla karakterize, klinik olarak kanser ile karışabilen, nadir görülen  benign meme lezyonudur. Tip 1 diabetes mellitus?lu hastalarda uzun dönem komplikasyonu olarak ortaya çıkar 10-12. Tip 1 diabetes mellitus?lu bayan hastalarda uzun dönemde  diyabetik mastopati gelişme insidansı %13?tür 13. Diyabetik mastopati Tip 2 diabetes mellitus hastalarında da ortaya çıkabilir 14. Diyabetik mastopatinin etyopatogenezi tam olarak bilinmemesine rağmen birçok mekanizma öne sürülmüştür 15. Seidman  ve ark. eksojen insülin alımının inflamatuvar veya immünolojik reaksiyonla diyabetik mastopati gelişimine sebep olduğu hipotezini öne sürmüştür 16. Soler ve Khardori ise otoimmün reaksiyonların rolü olduğunu düşünmüştür 1. Tomaszewski ve ark., artmış glikozile son ürünlerin neoantijen olarak B hücre proliferasyonu ve otoantikor üretimini tetiklediğini ve bu yolla mastit geliştiğini öne sürmüşlerdir 17.

Diyabetik mastopatide mamografi bulguları dens meme paterni nedeniyle normal olabilir. Ultrasonografide posterior akustik gölgelenmesi olan irregüler hipoekoik kitle şeklinde görülebilir 2. MR  görüntüleme ise diyabetik mastopatinin maligniteden ayırıcı  tanısını yapmada faydalı olabilir 18. Radyolojik görüntüleme yöntemleri diyabetik mastopati ile kanser ayrımını yapmakta yetersizdir. Maligniteden ayırt edilmesinde kalın iğne biyopsisi,  ince iğne biyopsisi ve insizyonel biyopsiye göre daha iyi bir seçenektir 7-9. Histopatolojik bulguları, keloid benzeri fibrozis, lenfositikperivaskülitis , mononükleerduktit ve lobulit şeklindedir 16-17. Bizim  hastamıza da  kalın iğne biyopsisi uygulanmıştır. 

Hastamızda  olduğu gibi histopatolojik olarak,  diabetik mastopati tanısı  konulan hastalar fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile takip edilmelidir 7-18.

Sonuç

Diyabetik mastopati memenin nadir görülen benign lezyonlarından birisidir. Malignite ile benzer klinik ve radyolojik görünüme sahiptir. ÖzellikleTip 1 diyabet hastalarında, memede kitle saptanması durumunda, diyabetik mastopati olabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.Fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesin tanı konulamamaktadır. Kalın iğne biyopsisi ile tanı konulduktan sonra, takip önerilmelidir.

References

 1. Soler NG, Khardori R. Fibrous disease of the breast, thyroiditis,  and arthropathy in type I diabetes mellitus. Lancet. 1984;1:193-5.
 2. Logan WW, Hoffman NY. Diabetic fibrous breast disease. Radiology.  1989;172:667-70.
 3. Mackey SP,  et al. Breast carcinoma in diabetic mastopathy. Breast.  2005;14:392-8.
 4. Wong KT, Tse GM, Yang WT. Ultrasoundand MR imaging of Diabetic mastopathy. Clin Radiol.  2002;57:730-5.
 5. Yajima S,  et al . Diabetic mastopathy: a case report.  BreastCancer. 2001;8:246-9.
 6. Sakuhara Y,  et al .?MR imaging of diabetic mastopathy,? Am J Roentgenol.  2002;179: 1201-3.
 7. Rollins S D.  Fine-needle aspiration cytology of diabetic fibrous mastopathy.?Diagn Cytopath.  1993;9: 687?90.
 8. Camuto P M, Zetrenne E, Ponn T . Diabetic mastopathy: A report of 5 cases and a review of the literature. Arch Surg. 2000;135: 1190?3.
 9. Cooper Z, McKay M P. Diabetic mastopathy.  Am J Emerg Med.  2004; 22: 498.
 10. Andrew-Tang D,  et al. Diabetic mastopathy: Adjunctive use of ultrasonography and utility of core biopsy in diagnosis. Breast J. 2000 6:183-8.
 11. Utada Y,  et al . A case of diabetic mastopathy with mimicking breast cancer. BreastCancer. 2003.10:371-3,
 12. Pluchinotta AM,  et al . Diabetic fibrous breast disease. A clinical entity that mimics cancer. Eur J Surg Oncol.  1995:21:207-9.
 13. Gump FE, McDermott J. Fibrous disease of the breast in juvenile diabetes. N Y State J Med. 1990;90:356-7.
 14. Akahori H,  et al.  A rare case of diabetic mastopathy in a Japanese man with type 2 diabetes mellitus.  Inter Med.  2009; 48: 915-9.
 15. Kim A E, et al.  Diabetic mastopathy a clinicopathologic review.  Am J Clin Pathol. 2000;113:541-5.
 16. Seidman JD, Schnaper LA, Phillips LE. Mastopathy in insulin-requiring diabetes mellitus. Hum Pathol. 1994;25:819-24.
 17. Tomaszewski JE,  et al. Diabetic mastopathy: a distinctive clinicopathologic entity. Hum Pathol. 1992;23:780-6.
 18. Tuncbilek N, Karakas HM, Okten O. Diabetic fibrous mastopathy: Dynamic contrast  enhanced magnetic resonance imaging findings. Breast J.  2004;10:359-62.
Keywords : Diyabetik Mastopati , Diyabetes Mellitus , Memede kitle

Comments

Login for send comment.