Create Account
Forget Password

Authors

İbrahim Aras
Bitlis Devlet Hastanesi
Deniz Yılmaz
Karabük Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


Diverticulosis of Appendix with Granuloma and Enterobius Vermicularis

Diverticulosis of Appendix with Granuloma and Enterobius Vermicularis
Articles > Pathology
Submitted : 03.07.2017
Accepted : 19.09.2017
Published : 06.12.2017

Turkish abstract

Akut eozinofilik apandisit apendiksin inflamasyonunun nadir bir şekli olup, genellikle enfestasyon durumlarında görülür. Bu enfestasyonlardan biri olan oksüryazis enfestasyonu genellikle asemptomatik olup nadiren apendiks inflamasyonuna, apendiks lümeninde obstrüksiyona ve bunun sonucu olarak da divertikül oluşumuna yol açabilir. Yirmibeş yaşında erkek hastaya yapılan fizik muayenesinde karnın hassas olduğu izlendi. Ultrasonografi sonucu da apandisit ile uyumlu gelmesi üzerine apandisit tanısı konulan hastaya apendektomi yapıldı. Histopatolojik incelemede apendiks mukozasında ve lümeninde eozinofillerden oluşan inflamasyonla beraber, lümende Enterobius vermicularis ve apendiks duvarında bir odakta granülom oluşumu ile divertikül yapısı izlendi. Oksüryazis, intestinal obstrüksiyona ve bunun sonucunda apendiks inflamasyonu ve granülamatöz reaksiyon oluşumuna neden olabilir. Ayrıca bunun yanında intraluminal basınç artışı sonucunda divertikül oluşumuna neden olabilir.

Introduction

Ani olarak başlayan karın ağrısının en sık nedeni akut apandisittir 1. Luminal obstrüksiyon, diyet ve birçok neden akut apandisitin etyolojisinde rol oynar 2. Akut eozinofilik apandisit ise apendiksin inflamasyonunun nadir bir şekli olup,  genellikle enfestasyon durumlarında görülür. Bu enfestasyonlardan biri olan oksüryazis enfestasyonu genellikle asemptomatik olup nadiren apendiks inflamasyonuna, apendiks lümeninde obstrüksiyona ve bunun sonucu olarak da divertikül oluşumuna yol açar 3.

Case Report

Göbek çevresinde başlayıp sağ alt kadrana yayılan bulantının da eşlik ettiği karın ağrısı ve iştahsızlık şikayeti olan 25 yaşında erkek hastaya yapılan fizik muayenede karında hassasiyet olduğu izlendi. Laboratuar bulgularında beyaz küre yüksekliği (WBC:12000) dikkati çekti. Ultrasonografi sonucunun da apandisit ile uyumlu gelmesi üzerine apandisit tanısı konulan hastaya apendektomi yapıldı. Makroskobik olarak 8,5x1x1 cm ölçüsünde bej renkte apendektomi materyalinin kesitinde divertikül ile uyumlu kesit yüzü solid bej renkte 0,3 cm çapında farklı bir alan izlendi. Histopatolojik incelemede apendiks mukozasında ve lümeninde eozinofillerden oluşan inflamasyonla beraber (Şekil 1), lümende Enterobius vermicularis (Şekil 2) ve apendiks duvarında granülom oluşumu (Şekil 3) ile  divertikül yapısı izlendi. Divertikülün,  kas tabakasının tamamen basıya uğradığı yerde oluştuğu dikkati çekti. 

Şekil 1
Düz kas dokusu içerisinde çok sayıda eozinofilik lökosit izlendi. (H&E x200)
Şekil 2
Apendiks lümeninde enterobius vermicularis izlendi. (H&E x100)
Şekil 3
Submukozada nonkazeifiye granülomlar izlendi. (H&E x40)

Discussion

Apandisit semptomları olan hastlarda Enterobius vermicularis bildirimi %0,2 ile % 41,8 arasında değişmektedir 3. Enterobius vermicularis (oksüryazis) daha çok ılıman bölgelerde ve genellikle 7-11 yaş arasında görülen, nadiren apendiks lümeninin obstrüksiyonuna, apendiksin lenfositik ve eozinofilik  inflamasyonuna ve alt genital sistemde granülomatöz reaksiyon oluşumuna yol açan bir enfestasyondur. İnsanlar,  Enterobius vermicularis için tek doğal kaynaktır. Embryonal yumurtalar 30-60 mikron ölçülerinde olup ev tozunda, yataklarda ve elbiselerde bulunabilir. Yumurtaların alımından sonra midede sarmal larvalar yumurtadan çıkar. 1cm uzunluğunda matür kıl kurtlarının olduğu yer olan çekuma doğru ilerler. Yetişkin gebe kurtlar ise geceleri perianal bölgeye göç eder ve yumurtalarını bırakır. Bir kıl kurdun ömrü 11 gün ile 35 gün arasındadır 4.

Apendiks divertikülleri çoğunlukla konjenital olmakla birlikte patogenezinde intraluminal basınç artışı ve apendiks duvarının zayıflığı da yer almaktadır. Vakamızda enfestasyona sekonder oluşan obstrüksiyon ve inflamasyon sonucunda intraluminal basınç artışına bağlı olarak  divertikül oluşumu  izlendi.

Apendektomi materyallerinde  apendiks duvarında eozinofillerin varlığı görüldüğünde paraziter enfeksiyondan şüphelenilip yeniden çok sayıda örnekleme yapılmalıdır. Bu da paraziter enfeksiyonu atlamamamızı ve hastalığın eradike edilmesini sağlar. Olgumuzda da ilk yapılan örneklemelerde divertikül oluşumu, granülomatöz iltihap ve eozinofillerden oluşan iltihabi reaksiyon mevcuttu. Eozinofillerin varlığı nedeni ile örnekleme sayımızı arttırdığımızda lümende Enterobius vermicularis’leri gördük.

Gelişmekte olan ülkelerde paraziter enfeksiyonlar hala bir halk sağlığı problemi olup,  parazitin tanımlanması hastanın postoperatif dönemdeki klinik seyrini etkiler ve eradikasyonu sağlar.

References

  1. Andrade JE, Mederos R, Rivero H. Amebiasis presenting as acute appendicitis. South Med J.  2007;100(11):1140-2.
  2. Humes DJ, Simpson J. Acute appendicitis. BMJ. 2006;333(7567):530-4.
  3. Dahlstrom JE, Macarthur EB. Enterobius vermicularis: a possible cause of symptoms resembling appendicitis. Aust N Z J Surg. 1994;64(10):692-4.
  4. Arca MJ, et al. Clinical manifestations of appendicial pinworms in children:an institutional experience and a review of the literature. Pediatr Surg Int. 2004;20(5):372-5.

Information Presentation

Daha önce bu olgu sunumu 6-10 Kasım 2013 tarihinde İzmir,  Çeşme'de 23. Ulusal Patoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

Keywords : Divertikül , Granülom , Enterobiyus , Apandisit

Comments

Login for send comment.