Create Account
Forget Password

Authors

Volkan Öter
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Cemil Binarbaşı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Muhammet Kadri Çolakoğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Sarper Ökten
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Erdal Birol Bostancı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Izolated Pancreas Tuberculosis: Evaluation of Two Cases

Izolated Pancreas Tuberculosis
Articles > General Surgery
Submitted : 07.06.2016
Accepted : 11.09.2016
Published: 27.09.2016

Abstract

Mycobacterium tuberculosis can infect almost any organ in the human body. Up to 12% of patients infected with tuberculosis may have involvement of the abdominal organs.
A 33-year-old man and a 45-year-old woman presented with, abdominal pain and low-grade fever. First case an endosonographic biopsy from the hipoechoic mass in the head of pancreas did not reveal any pathological signs. On clinical suspicion of a carcinoma in the head of the pancreas, a Whipple’s pancreaticoduodenectomy was performed. Second case ultrasound guided Fine Needle Aspiration for Cytology(FNAC) was done which revealed necrotizing granulomatous lesion which was positive for acid fast bacilli. Based on this finding, a diagnosis of pancreatic tuberculosis was made and the patient was put on anti-tubercular therapy.
In conclusion, we would like to emphasize that tuberculosis should be considered in the differential diagnosis of pancreatic masses, especially when peripancreatic necrotic lymphadenopaties or pancreatic mass with necrosis in central was seen radiologically. To avoid unnecessary laparotomy, CT/US guided percutaneous aspiration cytology/biopsy and culture of tissue for mycobacteria should be done in a patient with pancreatic mass.
Keywords: Pancreatic tuberculosis , Necrotic mass in the pancreas , Peripancreatic necrotic lymph node

Özet

Mikobakterium tüberkülozis insan vücudundaki her organı enfekte edebilir. Tüberküloz ile enfekte olan hastaların %12’sinde karın içi organlar tutulabilir.
Bu yazımızda, karın ağrısı ve düşük dereceli ateş ile seyreden 33 yaşında bir erkek ve 45 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. İlk olguda pankreas başındaki hipoekoik kitleden endosonografi eşliğinde alınan biyopside herhangi bir patoloji saptanamamıştır. Pankreas başında karsinom şüphesi ile Whipple pankratikoduodenektomi operasyonu uygulanmıştır. İkinci olguya, ultrasonografi (USG) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanmış ve asit fast basilli ile pozitif boyanan nekroze granülomatöz lezyon izlenmiştir. Hastaya anti-tüberküloz tedavi verilmiştir.
Sonuç olarak, pankreas kitlelerinin ayrıcı tanısında özellikle radyolojik olarak santrali nekrotik pankreas kitlelerinde ve peripankreatik nekroze lenfadenopatilerde tüberküloz da akılda tutulmalıdır. Şüpheli nekroze pankreas kitlelerinde gereksiz laparotomiden kaçınmak için bilgisayarlı tomografi (BT)/USG eşliğinde biyopsi ve mikobakteri için doku kültürü alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Pankreas tüberkülozu , Pankreasta nekrotik kitle , Peripankreatic nekrotik lenf nodu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.