Create Account
Forget Password

Authors

Tülay Diken Allahverdi
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakü...
Neşet Köksal
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakü...
Turgut Anuk
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Esophegael Bronchogenic Cyst in an Adult

Esophegael Bronchogenic Cyst
Articles > General Surgery
Submitted : 19.06.2015
Accepted : 27.06.2015
Published: 09.07.2015

Abstract

Bronchogenic cysts are congenital lesions that originate from the foregut in the pulmonary and mediastinal localization. Esophageal bronchogenic cysts are quite rare but are somewhat more common in children. Our aim in this study is to report our experience with an esophageal bronchogenic cyst in an adult.
A 31-year-old male patient presented to the Kafkas University Hospital with symptoms of dysphagia and epigastric pain. Thorax computed tomography (CT) with contrast revealed a cystic lesion 46x48 mm in size with dense content that pushed the middle esophagus to the left and compressed the surrounding structures. Upper gastrointestinal endoscopy revealed a mass from 35 cm to 39 cm that covered a third of the lumen. The pathology report revealed a bronchogenic cyst. There were no postoperative complications and the patient was discharged on the 7th day.
This case report demonstrates that bronchogenic cysts can be found in adults as esophageal masses just like in children, as reported previously in many studies.
One must be careful regarding esophageal bronchogenic cysts although they are rare. Surgery may be required to prevent complications.
Keywords: Bronchogenic kist , Duplication cyst , Foregut

Özet

Bronkojenik kistler intrapulmoner ve mediastinal lokalizasyondaki foregut’tan orjin alan konjenital lezyonlardır. Özefajial bronkojenik kistler erişkinde nadir olmasına rağmen, çocuklarda daha sık görülebilmektedir. Bu çalışmada, yetişkin bir kişide saptadığımız özefajial bronkojenik kist deneyimimizi aktarmak amaçlanmıştır.
Otuzbir yaşında erkek hasta, Kafkas Üniversitesi Hastanesi’ne disfaji ve epigastrik ağrı şikayeti ile başvurdu. Kontrast verilerek yapılan toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde 46x48 mm boyutlarında, çevre dokulara basıya ve özofagusun orta bölümünde sola kaymaya neden olan yoğun içerikli kistik lezyon tespit edildi. Üst gastrointestinal endoskopisinde 35cm’den 39cm’ye kadar uzanan lümenin üçte birini saran kitle gözlendi. Patoloji raporunda bronkojenik kist olduğu görüldü. Cerrahi sonrası sorun yaşanmadı ve hasta 7. gün taburcu edildi.
Bu olgu sunumu gösteriyor ki bronkojenik kistler, birçok çalışmada daha öncede belirtildiği gibi, çocuklar kadar erişkinlerde de özofageal kitleler olarak bulunabilir.
Erişkinlerde nadir görülmesine rağmen, özefagusun bronkojenik kistleri ile ilgili dikkatli olmak önemlidir. Ayrıca yapılacak cerrahi tedavi, komplikasyonların önlenmesi için gerekli olabilir.
Anahtar kelimeler: Bronkojenik kist , Duplikasyon kisti , Foregut
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.