Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Sait Menzilcioğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakült...
Mustafa Ünal
Kahramanmaraş Özel Vatan Has...
Yunus Gök
Kahramanmaraş Özel Vatan Has...
Mahmut Duymuş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakült...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


A Rare Complication After Appendectomy: Stump appendicitis

Stump appendicitis
Articles > Emergency Medicine
Submitted : 07.05.2015
Accepted : 18.06.2015
Published : 02.07.2015

Turkish abstract

Akut apandisit, abdominal cerrahinin en sık görülen sebeplerindendir. ?Güdük apandisit? cerrahi operasyon sonrası kalan rezidü apandisit ile ilişkili nadir görülen (1/50000) bir durumdur. Akut apandisit operasyonu sonrası rezidüel apandisit dokusunun tekrar inflamasyonu olarak tanımlanır. Klinik olarak akut karın ağrısı şeklinde prezente olur. Güdük apandisitin erken tanısı olası komplikasyonların önüne geçmek için çok önemlidir. Biz yazımızda, akut apendisit operasyonundan bir yıl sonra acil servise akut batın ile başvuran ve güdük apendisit tanısı almış bir hastayı sunduk.

Introduction

Akut apandisit, abdominal cerrahinin en sık görülen sebeplerindendir. Apandisit cerrahisinin nadir komplikasyonlarından biri de güdük apandisittir. Cerrahi sonrası apendiksin kalan kısmında inflamasyon sonucunda ortaya çıkan akut tabloya ?güdük apandisit? denir. Cerrahinin tam yapılmadığı durumlarda, 1/50000 oranında görülür 1. Olası mortalite ve morbiditenin önüne geçmek için erken tanı çok önemlidir. Hastalarda akut apandisitin tüm fizik muayene ve laboratuvar bulguları mevcut olmasına rağmen apandisit cerrahi öyküsü  olması tanının gecikmesine sebep olabilmektedir. Erken tanı yapılamadığı durumlarda, hastalarda enfeksiyon yayılmakta, bağırsak duvarında lenfoid hiperplazisine, bağırsak  duvar iskemisine ve bakteri invazyonuna yol açarak perforasyon ve peritonit ile sonuçlanabilmektedir 2. Sağ alt kadran ağrısı bulunan olgularda güdük apandisit ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Böylece olası mortalite ve morbiditenin önüne geçilir 3. Güdük apandisite dikkat çekmek için bir olgumuzu sunduk.

Case Report

Elli üç yaşında erkek hasta sağ alt kadran ağrısı, ateş ve iştahsızlık ile başvurdu. Hastada bir yıl önce geçirilmiş apendektomi öyküsü mevcuttu.

Fizik muayenede, taşikardi (120/dk) ve ateş mevcuttu (aksiler-39°C). Sağ alt kadranda rebound bulgusu vardı. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımında  15000 wbc/uL dışında anlamlı bulgu izlenmedi. Hastanın yapılan tüm batın sonografisinde ileoçekal bölgede bağırsak  ansında duvar kalınlığı izlendi. Bunun üzerine yapılan abdominal bilgisayarlı tomografi çalışmasında kalınlaşmış kör sonlanan geniş  apandisit ile uyumlu bağırsak  ansı izlendi. Bu bulgularla hastaya güdük apandisit  tanısı kondu (Şekil 1).

Şekil 1
Abdomen bilgisayarlı tomografi de çapı artmış ve çevre yağ dokuda inflamasyona neden olan apendiks (ok ile gösterilen).

 

Bu bulgularla ameliyata alınan hastada, 4cm uzunluğunda  güdük apandisit izlendi (Şekil 2). Ardından yapılan histopatolojik inceleme tanıyı doğruladı.

Şekil 2
Oprasyon sırasında çıkarılan inflame olmuş güdük apandisit (klemple gösterilen).
Discussion

Güdük apandisit, ilk olarak 1945?te Rose tarafından apendektomi olmuş apandisit tablosu ile başvuran hastalarda tanımlanmıştır 4.

Akut apandisit cerrahisi sonrasında görülen komplikasyonlar yara yeri  infeksiyonu, intraabdominal abse, retroçekal abse, intestinal perforasyon, peritonit, kanama, intraabdominal yapışıklıklar ve daha nadir olarak güdük apandisittir 5.

Güdük apandisit, 1/50000 oranında görülür. Güdük apandisit, akut apandisit operasyonu sonrası rezidüel apandisit dokusunun tekrar inflamasyonu olarak tanımlanır. Apendektomi sonrası nadir bir durum olarak izlenen bu komplikasyon, literatüre göre bir kaç hafta içinde de,  yıllar sonra da ortaya çıkabilir 5,6. Bizim hastamızda güdük apandisit ortaya çıkma zamanı bir yıldı.

Güdük apandisit sıklığının günümüzde artışının en önemli sebebi olarak laparoskopik cerrahideki artış ve bu sırada diseksiyonun yeterince yapılamaması ve apendiks güdüğünün 5mm ve daha kısa bırakılması gerekirken daha uzun bırakılmasıdır. Daha uzun bırakılan güdük fekalit için bir rezervuar görevi  görerek tıkanmaya sebep olup, komplikasyonun ortaya çıkmasına zemin hazırlar 7.

Acil servis ve genel cerrahi hekimlerinin bu konuya dikkatlerinin çekilmesi  ve sağ alt kadran ağrısı ile başvuran hastalarda uyanık olup ayırıcı tanıda güdük apandisit olasılığını düşünmeleri gerekmektedir. Geç tanı alan hastaların hastanede kalış süreleri uzamaktadır 5. Ağrı göbek çevresinde başlayarak sağ alt kadrana yerleşir ve beraberinde iştahsızlık ve mide bulantısı izlenir 8. Tipik olarak akut apandisit tablosu mevcuttur 1. Bizim hastamızın acil servise başvurusunda mevcut bulguları tamamen akut apandisit tablosuydu.

Güdük apandisit teşhisinde radyolojik tetkikler çok önemli olup şüphe duyulduğunda ultrasonografi ve tomografi kullanımı önem arz etmektedir 4. Karakteristik bulgular vermese de lezyonları tanımlayabilecek ultrasonografi ilk tercihtir. Ancak,  bilgisayarlı tomografi daha değerli bilgiler verir 1. Özellikle,  periçekal bölgede bağırsak duvar kalınlaşması, apse ile uyumlu değişiklikler ve sağ parakolik bölgede sıvı bulunması güdük apandisit için önemli bulgulardır 1.

Sonuç olarak,  öyküsünde apendektomi bulunan ancak akut apandisit tablosu ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda güdük apandisit mutlaka düşünülmelidir. 

References

  1. Önder A, et al. Stump appendicitis after appendectomy. Kolon Rektum Hast Derg.  2010;20:188-191.
  2. Bickell NA, Aufses AH,  Jr, Rojas M, Bodian C. How time affects the risk of rupture in appendicitis. J Am Coll Surg. 2006;202:401-6.
  3. Walsh DC, Roediger WE. Stump appendicitis?a potential problem after laparoscopic appendicectomy. Surg Laparosc Endosc. 1997;7:357-8.
  4. Constantin V, Popa F, Carâp A, Socea B. Stump appendicitis - an overlooked clinical entity. Chirurgia (Bucur). 2014;109:128-31.
  5. Al-Dabbagh AK, Thomas NB, Haboubi N. Stump appendicitis. A diagnostic dilemma. Tech Coloproctol.  2009; 13:73-4.
  6. Gupta R, et al.  Abdominal pain secondary to stump appendicitis in a child. J EmergMed. 2000; 18:431-3.
  7. Kurt E. et al. Stump appendicitis: A surgeon's dilemma. J Soc Laparosc Surg. 2011;15:373-8.
  8. Truty MJ, et al. Appendicitis after appendectomy. Arch Surg.  2008, 143:413-5.

Information Presentation

35. Türk Radyoloji Kongresi, kasım 2014, Antalya, Türkiye, Poster Sunumu 

Keywords : Güdük apendisit , Apendisit , Nadir bir apendektomi komplikasyonu

Comments

Login for send comment.