Create Account
Forget Password

Authors

Ufuk Çobanoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

An Adult Bochdalek Hernia Presenting With Shortness of Breath

Bochdalek Hernia
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 09.02.2015
Accepted : 14.02.2015
Published: 24.02.2015

Abstract

Diaphragmatic defect may be located in esophageal hiatus (hiatal hernia), nearby the hiatus (paraesophageal), retrosternal (Morgagni) or posterolateral (Bochdalek). The Bochdalek hernia is thought to be the result of a fusion defect between the pleuroperitoneal fold and the septum transversum in the eighth weeks of gestation. Left-sided lesions account for 70-90% of the cases. The majority of these patients present with respiratory distress after delivery, and asymptomatic progress until adulthood is an extremely rare clinical entity. A 21-year-old male patient admitted with the complaint of dyspnea. Computed thorax
tomography (CT) scans revealed that small intestine, colon were displaced through the chest . A case of adult type Bochdalek hernia who was admitted to our clinic with respiratory problems was discussed in the light of clinical and surgical methods.
Keywords: Bochdalek hernia , Adult , Surgery

Özet

Diyaframdaki defekt, özofagus hiatusunda (hiatal herni), hiatusun yanında (paraözofageal), retrosternal (Morgagni) ya da posterolateral (Bochdalek) yerleşimli olabilir. Bochdalek hernisinin gebeliğin 8. haftasında plöroperitoneal membranın septum transversum ile füzyonundaki bozukluk sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Defekt %70-90 sol taraftadır. Olguların çoğunluğu doğduktan sonra solunum sıkıntısı ile klinik bulgu verir ve erişkin yaşa kadar semptomsuz seyir göstermesi oldukça nadir bir durumdur. Kliniğimize başvuran 21 yaşındaki erkek hastada nefes darlığı şikayeti mevcuttu. Çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde (BTT) ince ve kalın bağırsak anslarının toraks içinde olduğu tespit edildi. Kliniğimize solunum problemiyle gelen, erişkin Bochdalek hernisi teşhisi konan hasta, klinik ve cerrahi yöntem ışığı altında tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bochdalek hernisi , Erişkin , Cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.