Create Account
Forget Password

Authors

Bora Barut
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...
Volkan İnce
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...
Cemalettin Koç
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...
Veysel Ersan
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...
Fatih Özdemir
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...

Who liked this


Bora Barut
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tı...
07.01.2015

Volkan İnce
Dicle İlçe Devlet Hastanesi
05.01.2015

Followers


Bora Barut
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tı...
07.01.2015

Volkan İnce
Dicle İlçe Devlet Hastanesi
05.01.2015

Cause of intermitant ileus a patient with colectomy: İntestinal fibrosis developing after radiotherapy.

İntestinal fibrosis developing after radiotherapy.
Articles > General Surgery
Submitted : 02.12.2014
Accepted : 05.12.2014
Published : 05.01.2015

Turkish abstract

Abdominopelvik(AP) malign tümör ameliyatlarını takiben, radyoterapi(RT) yaygın olarak kullanılmakta ve buna bağlı çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir. RT’nin dozu, kemoterapi ile kombine verilmesi, pelvik cerrahi geçirmiş olmak,yaşın 60 dan büyük olması ve zayıf hasta olmak komplikasyon gelişiminde etkili faktörlerdir.AP bölgeye uygulanan RT sonrasında en sık görülen komplikasyonlar; enterit,proktit,sistit ve intestinal fibrozistir.Biz bu vaka ile AP RT sonrası gelişen intestinal fibrozis ve ileus atakları olan bir hastayı sunmayı amaçladık.

Introduction

Abdominopelvik(AP) malign tümör ameliyatlarını takiben, radyoterapi(RT) yaygın olarak kullanılmakta ve buna bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir. RT’nin dozu, kemoterapi ile kombine verilmesi, pelvik cerrahi geçirmiş olmak,yaşın 60 dan büyük olması ve zayıf hasta olmak komplikasyon gelişiminde etkili faktörlerdir 1. AP bölgeye uygulanan RT sonrasında en sık görülen komplikasyonlar; enterit,proktit,sistit ve intestinal fibrozistir 1.

Case Report

Kırkbeş yaşında kadın hastaya, rektum kanseri nedeniyle yaklaşık 2.5 yıl önce Low anterior rezeksiyon yapılmış. Ameliyat sonrası 6 kür kemoterapi ve fraksiyon dozu 180cGy  olacak şekildi 28 fraksiyon RT almış. Ameliyattan 1 yıl sonra 6 kez ileus atağı geçiren hastaya, başvurduğu merkezlerde konservatif tedavi uygulanmış. Hasta kliniğimize karın ağrısı, kusma, ishal ve kabızlık atakları olması nedeniyle başvurdu. Fiziki muayenede karında minimal distansiyon dışında anormal bulgu yoktu. Laboratuvar değerleri normaldi. Abdomen ultrasonografi (USG) ve tomografide ileus tarif edildi. Ayakta direk karın grafisinde yaygın hava sıvı seviyeleri mevcuttu. Takiplerinde, muayene bulguları akut karın tablosunu düşündürmemesine rağmen, günlük çekilen düz grafilerde hava sıvı seviyelerinin sebat etmesi ve ancak ishal şeklinde çok az miktarda gaita çıkışı olması nedeniyle hasta ameliyata alındı. Eksplorasyonda ileoçekal valvin yaklaşık 10 cm proksimalinde, ileum segmenti lümeninin fibrozis nedeniyle  tamama yakını obstrükte olduğu ve proksimal segmentlerin aşırı derecede dilate olduğu görüldü (Şekil 1).

Şekil 1
RT bağlı intestinal fibrozisin intraoperatif görüntüsü.

 

Hastaya sağ hemikolektomi ve uç-yan ileokolonik anastomoz yapıldı. Patoloji sonucu; ileumda mukozal ülserasyon, lümende darlık yaratan ve muskuler tabakaya ilerleyen kronik inflamasyon ve fibrozis şeklinde rapor edildi. Ameliyat sonrası 4.gün oral gıda başlandı ve 6. gün hasta sorunsuz taburcu edildi. Hasta halen polikliniğimizde sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Discussion

AP malign amelyatları takiben uygulanan RT sonrası oluşabilecek intestin hasarı, uygulanan RT’nin dozuna bağlıdır. Radyasyon dozu  40 Gy’in altında olduğu durumlarda ince barsaklarda nadiren hasar oluşurken 50 Gy nin üzerine çıkıldığı durumlarda hasar riski artmaktadır 2. Radyasyonun meydana getirdiği akut ve kronik hasar,  mukozal ve motor fonksiyonların zayıflamasına, inflamasyona, kalınlaşmaya, kollojen birikimine ve intestinal fibrozise neden olmaktadır 2. Etkilenen intestin segmentlerinin histopatolojik incelemesinde, progresif vaskülit ile seyreden epitelyal proliferasyon, obliterasyon, endarterit, fibrozis ve striktürün olduğu görülür 3. AP RT sonrası gelişen intestinal lezyonlarda hastalar kliniğe en sık karın ağrısı, ishal, malnutrisyon, gastrointestinal kanama, ileus, intestinal perforayon, apse veya fistülizasyon tablosu ile başvururlar 4. AP bölgeye uygulanan RT sonrasında gelişen komplikasyonların tedavilerinde genelde konservatif yaklaşımlar sergilenmektedir. Radyasyon enteritinin tedavisinde yağdan fakir glutaminden zengin diyet, antidiyareyik, antiemetik ilaçlar, sukralfat ve 5 ASA bileşikleri tercih edilebilir 2. RT’ye bağlı karın içi organ yapışıklıkları ve fibrozis, özellikle daha önceden geçirilmiş karın cerrahisi geçiren  hastalarda daha sık ve ataklar halinde olan ileus tablolarına neden olabilmektedir. Hastalarda, geçirilmiş intraabdominal tümör cerrahisi öyküsü olması nedeniyle, karın ağrısı, iştahsızlık, malabsorsiyon, ishal ve kabızlık gibi şikayetler olması durumunda hastalık nüksü ve/veya brid ve adhezyonlar öncelikli tanı olarak akla gelmektedir. Bizim hastamızda,  olduğu gibi karın ağrısı, ishal ve kabızlık atakları ile hastaneye başvuran, abdominal cerrahi sonrası AP RT almış hastalarda, yapılan tetkikler sonucunda hastalık nüksünü düşündürecek herhangi bir bulguya rastlanmıyorsa  RT’ye bağlı intestinal fibrozis mutlaka akılda tutulmalıdır.

 

Acknowledgement

 

 

References

  1. Kurt N, ve ark. Surgical treatment of complications of radiotherapy: Essentials in surgery. Ulusal Cerrahi Dergisi.  2010; 26(2): 85-90.
  2. Kavlakoğlu B, ark. Small bowel perforation after radiotherapy for cervical carcinoma. Ulusal Cerrahi Dergisi.2007;23:117-20.
  3. Romero Vázquez J, et al. Previously unknown stricture due to radiation therapy diagnosed by capsule endoscopy. Rev Esp Enferm Dig.  2005;97:449-59.
  4. Hatoum O A, et al. Radiation induced small bowel ‘‘web’’ formation is associated with acquired microvascular dysfunction. Gut. 2005;54:1797–800.

Information Presentation

24-28 Eylül, Magosa, Kıbrıs’ta yapılan 11. Ulusal Hepato -gastroenteroloji Kongresi’nde sunulmuştur.

Keywords : Radyoterapi , İntestinal Fibrozis , İleus

Comments

Login for send comment.